Jarton

REGULAMIN 
CENTRUM HANDLOWEGO „JARTON”
(„Regulamin”)
 
Niniejszy Regulamin został wprowadzony celem zapewnienia wszystkim odwiedzającym Centrum Handlowe „Jarton” („Centrum”) bezpieczeństwa, możliwości niezakłóconego i zgodnego z wysokimi standardami Centrum korzystania z Centrum i przebywania na jego terenie. 
 
Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami i przestrzeganie ich podczas przebywania w Centrum.
 
I. Godziny otwarcia
 
1. Z Centrum można korzystać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych na wejściach oraz dostępnych na stronie www.jarton.com.pl
2. Poza osobami posiadającymi odrębne upoważnienie, zabronione jest przebywanie na terenie Centrum poza godzinami jego otwarcia.
 
II. Informacje ogólne
 
1. Centrum oraz jego bezpośrednie otoczenie ze względów bezpieczeństwa osób odwiedzających Centrum jest monitorowane. 
2. W Centrum funkcjonuje ochrona, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Centrum oraz osób je odwiedzających.
3. Wszyscy odwiedzający zobowiązani są do zachowywania się w sposób zgodny z przepisami prawa, nie zakłócając spokoju pozostałych gości Centrum.
4. Wejście na teren Centrum oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
5. Właścicielem Centrum jest spółka pod firmą Jarton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000045070) („Właściciel”). 
 
III. Wstęp na teren Centrum
 
1. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na terenie Centrum wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
2. Na terenie Centrum nie mają wstępu i nie mogą przebywać:
a.) osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
b.) osoby zakłócające porządek oraz zagrażające bezpieczeństwu klientów i personelu;
c.) osoby, które swoim zachowaniem naruszają zasady współżycia społecznego oraz normy społeczne, jak również utrudniające innym osobom przebywanie na terenie Centrum.
 
IV. Promocja, zbiórki publiczne
 
1. Zabronione jest prowadzenie na terenie Centrum i jego bezpośredniego otoczenia wszelkiej działalności reklamowej, promocyjnej, kolportażu ulotek, rozdawnictwa materiałów promocyjnych niezależnie od ich formy, rozpowszechniania broszur, informatorów, kuponów, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Centrum.
2. Zabronione jest na terenie Centrum i jego bezpośredniego otoczenia organizowanie zgromadzeń, prezentacji, eventów, występów artystycznych, występów muzycznych, występów okolicznościowych, występów promocyjnych, manifestacji, agitacji politycznej oraz wyznaniowej i religijnej, prowadzenie zbiórek pieniężnych lub rzeczowych na cele społecznie użyteczne, działalności charytatywnej, żebranie, działalności naruszającej zasady współżycia społecznego, itp. bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Centrum.
 
V. Zwierzęta
 
1. Na terenie Centrum zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących, które mogą poruszać się na terenie całego Centrum bez ograniczeń.
2. Właściciele psów asystujących ponoszą bezwzględną odpowiedzialność za ich zachowanie oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone i są zobowiązani do posiadania nad nimi pełnej kontroli, w tym w szczególności zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych dla wspólnego użytku Centrum. 
3. Zabrania się pozostawiania psów asystujących w obrębie Centrum bez opieki.
4. Za wszystkie szkody, zniszczenia, zabrudzenia wyrządzone przez psy asystujące odpowiada jego właściciel.
 
VI. Poruszanie się po Centrum
 
1. Na terenie Centrum zabrania się jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach itp. Zabrania się pozostawiania powyższych sprzętów na terenie Centrum poza miejscami wyznaczonymi do tego celu. Niedopuszczalne jest opieranie ich o witryny, meble i inne wyposażenie Centrum.
2. Umyślne zanieczyszczanie, niszczenie lub niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń Centrum jest zabronione. Działania takie będą podstawą do roszczenia o naprawienie szkody. 
3. Kradzież mienia i urządzeń znajdujących się na terenie Centrum, jest surowo zabronione. Osoby dopuszczające się powyższych czynów zostaną pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zabrania poruszania się, korzystania i przebywania w strefach nieprzeznaczonych dla klientów, pomieszczeniach służbowych, dachu, korytarzach technicznych i innych specjalnie oznakowanych strefach.
5. Zabrania się bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, fotografowania i filmowania obrazu Centrum w całości, jak i części, jak również jego pojedynczych elementów. Powyższe nie dotyczy fotografowania i filmowania do celów prywatnych z poszanowaniem prawa do prywatności osób trzecich. 
 
VII. Przedmioty i substancje zakazane
 
1. Zabronione na terenie Centrum jest:
a) wnoszenia broni palnej, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, substancji chemicznych i innych przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi;
b) wnoszenie narkotyków, środków odurzających, jak również wszelkich środków o podobnym działaniu;
c) palenia wyrobów tytoniowych oraz korzystanie z tzw. elektronicznych papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi i oznakowanymi;
d) spożywanie napojów alkoholowych.
 
VIII. Rzeczy znalezione
 
1. Wszelkie rzeczy znalezione na terenie Centrum powinny zostać przekazane Właścicielowi Centrum za pośrednictwem pracowników ochrony Centrum.
2. Właściciel Centrum nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione lub skradzione na terenie Centrum.
 
IX. Naruszenie Regulaminu
 
1. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa osoba naruszająca jest zobowiązana do natychmiastowego opuszczenia Centrum na wezwanie pracownika ochrony lub Właściciela.
2. Postanowienia Regulaminu Centrum nie ograniczają prawa Właściciela do nie wpuszczenia konkretnych osób lub ich wyproszenia z terenu Centrum bez podawania przyczyny.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Właściciel zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dozwolonych prawem działań zmierzających do usunięcia osób lub instytucji dokonujących powyższych naruszeń z terenu Centrum oraz do podjęcia działań uniemożliwiających dokonywanie takich naruszeń w przyszłości, a także zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń przeciwko naruszycielom.
 
 
Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i życzymy udanych zakupów!